Մեր հրատարակութիւնները

  «Գիրը մեր տարագիր»
/ շարադրութիւնների մրցոյթ` 2006 գարուն - ամառ, յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., «Զանգակ 97», 2006 /

«Դէպի Սփիռք. քայլարշաւի տարիներ»
/ «Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կենտրոնի տարեգիրք, Եր., «Զանգակ 97», 2007/

 Թէքէեան Վահան, Գաղտնի պարտէզ
/ բանաստեղծութիւնների հաւաքածու, Երուանդ Ազատեանի եւ Սուրէն Դանիէլեանի յառաջաբաններով, Պէյրութ-Երեւան, 2003 /
գիր
     
 Խրախունի Զարեհ, Տօնազանգ
/ հաւաքածու, յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., «Զանգակ 97», 2007 /
Խրախունի Զարեհ, Տօնականչ
/ հաւաքածու, յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., «Զանգակ 97», 2010 /
«Ծրագիր սփիւռքահայ գրականութեան պատմութեան»
/ կազմեց` Ս. Դանիէլեան, ՀՀ համալսարանական հաստատութիւնների բանասիրական եւ լրագրական բաժանմունքների համար, Եր., 2004 /
     
Հաճեան Պետրոս, Ճանապարհ դէպի Կարկեմիշ
/ պատմուածքներ եւ վէպ,  յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., «Զանգակ 97», 2008 /
 Հատտէճեան Ռոպէր, Առաստաղ,
 Առաստաղին միւս կողմը
/ վէպեր, յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., «Զանգակ 97», 2006 /
Շուշանեան Վազգէն, Ընտրանի
/ յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., «Զանգակ 97», 2010 /
     
«Մայրենի» տարրական Ա. դասարան
 / Թեհրանի Հայոց թեմի կրթական խորհուրդ, փորձագիտական խմբի ղեկավար` Ս. Դանիէլեան, Թեհրան, 2004 /
Պօղոսեան Սամուէլ, Պօղոս Նուբար փաշա. ազգային գործիչը,
Եր., 2004:
«Սարոյեանի ճշմարտութեան ետեւից»
/«Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կենտրոնում գումարուած Սարոյեանի 100 ամեակին նուիրուած երկօրեայ միջազգային գիտաժողովի նիւթեր (14-15 Հոկտեմբեր, 2008), Եր., «Զանգակ 97», 2009 /
     

Աճէմեան Վարուժան, Ուրիշ առաւօտ մը
պատմուածքներ եւ թատրերգութիւններ, Եր., 1999:
Ամիրեան Խաչիկ, Հայերէնի փոխառեալ բառեր արդի թուրքերէնում  յառաջաբանը` Սուրէն Դանիէլեանի, Եր., «Արաս», 1996:
Անասեան Հենրիկ, Ա´յս եմ ես, Դ. գիրք յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., 2004:
Գարեգին Ա. Կաթողիկոս, Հոգեմտաւոր ճառագայթումներ յառաջաբանը`Սուրէն Դանիէլեանի, Ս. Էջմիածին, 1997:
Դանիէլեան Սուրէն, Ամերիկահայ վիպագիրներ
մենագրութիւն, Եր., «Հայաստան», 1990:
Դանիէլեան Սուրէն, Բանաստեղծութեան ազատագրումը մենագրութիւն, Ս. Էջմիածին, 1999:
Դանիէլեան Սուրէն, Հեթանոսական գրական շարժման պատմութիւնից
մենագրութիւն, Եր., 1988:
Դանիէլեան Սուրէն, Ներաշխարհի գեղարուեստական քննութիւն. Ռոպէր Հատտէճեան մենագրութիւն, Իսթանպուլ, 1996:
Դանիէլեան Սուրէն, Սփիւռքահայ վէպը

մենագրութիւն, Անթիլիաս, 1992:

Դոլուխանեան Աէլիտա, Արշակ Չօպանեանը եւ հայ հին գրականութիւնը
Եր., 2002:
Զարդարեան Հրաչ, Պատմուածքներ, խորհրդածութիւններ էսսէներ, Եր., 2003:
«Իմ փոքրիկ մոլորակը» գրականութեան ձեռնարկ, 5-րդ դասարան, փորձագիտական խմբի ղեակավար` Ս. Դանիէլեան, Եր., 1997:
Խրախունի Զարեհ, Դարապատում
պօէմ, յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., 2001:
Խրախունի Զարեհ, Քար Հայաստանի
բանաստեղծութիւններ, յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի. Ս. Էջմիածին, 1997:
Կարագուլեան Յասմիկ, Հրաչ Զարդարեան
կեանքն ու գործը, Եր., 2000:
Հատտէճեան Ռոպէր, Յուշատետր
Ընտրանի, յառաջաբանը` Սուրէն Դանիէլեանի, Ս. Էջմիածին, 1997:
«Մայրենի», տարրական Բ. դասարան Թեհրանի Հայոց թեմի կրթական խորհուրդ, փորձագիտական խմբի ղեկավար` Ս. Դանիէլեան, Թեհրան, 2005:
«Մայրենի», տարրական Գ. դասարան Թեհրանի Հայոց թեմի կրթական խորհուրդ, փորձագիտական խմբի ղեկավար` Ս. Դանիէլեան, Թեհրան, 2005:
«Մայրենի», տարրական Դ. դասարան Թեհրանի Հայոց թեմի կրթական խորհուրդ, փորձագիտական խմբի ղեկավար` Ս. Դանիէլեան, Թեհրան, 2005:
«Մայրենի», տարրական Ե. դասարան
Թեհրանի Հայոց թեմի կրթական խորհուրդ, փորձագիտական խմբի ղեկավար` Ս. Դանիէլեան, Թեհրան, 2005:
Միրիջանեան Լեւոն, Հոգի եւ մարմին
բանաստեղծութիւններ, յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., 2003:
Միրիջանեան Լեւոն, Մէկ ազգ` մէկ ուղղագրութիւն
Եր., 2002:
Միրիջանեան Լեւոն, Սրբազան աւանդներ
հայագիտական եւ հրապարակախօսական յօդուածների ժողովածու, յառաջաբանը` Ս. Դանիէլեանի, Եր., 2006:
«Սփիւռքահայ նորագոյն պատմուածք» Եր., ՀԳՄ հրատ., 2009:

Դանիէլեան Սուրէն.

«Միջուկի տրոհումը» / սփիւռքահայ գրականութեան պատմութիւն. Ներածութիւն, Ա հատոր
Եր., «Զանգակ 97» հրատ., 2011
Աճեմեան Գէորգ. Ա. հատոր, Գեղարուեստական երկեր Եր., «Գասպրինտ» հրատ , 2012

Աճեմեան Գէորգ. Բ. հատոր, Գեղարուեստական երկեր

Եր., «Գասպրինտ» հրատ , 2012